Menyediakan peraturan tatatertib murid.Membuat kajian dari masa ke semasa bagi tujuan menyempurnakan perlaksanaan peraturan tatatertib murid.Membantu ahli lembaga pengawas melantik pengawas-pengawas.Mengesyorkan tindakan tatatertib/disiplin tertentu atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid untuk pertimbangan guru besar.Menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh seorang calon pengawas.Mengadakan mesyuarat tatatertib yang dibuat oleh sebarang badan/lembaga di lingkungan sekolah sebelum dikuatkuasakan.
Hit: 16 Laman Asal