Friday 5 April 2013

25. Penggunaan Tanda Sempang

 

Saya terlihat beberapa kesalahan yang dilakukan dalam risalah dan memo yang diedarkan atau ditampal di sekeliling kawasan tempat tinggal saya. Kesalahan ketara yang telah dikesan dalam risalah dan memo ini adalah penggunaan tanda sempang. Terdapat 8 cara untuk menggunakan tanda sempang.

1. Bagi kata ulang yang diulang sepenuhnya, tanda sempang dibubuh pada bahagian kata yang diulang itu. Contohnya :
 • anai-anai 
 • anak-anak
 • biri-biri
 • budak-budak 
 • cantik-cantik
2. Bagi kata ulang yang dalam pengulangannya mengalami perubahan bunyi atau fonem, tanda sempang dibubuh antara kata dasar dan kata yang diulang.
Contohnya :
 • bukit-bukau
 • dolak-dalik
 • gerak-geri
 • gunung-ganang
 •  huru-hara
3. Bagi kata terbitan yang kata dasarnya diulang, tanda sempang dibubuh antara bahagian-bahagian kata yang diulang.
Contohnya :
 • anak-anakan
 • akhir-akhirnya
 • bermain-main
 • berpeluk-pelukan 
 • bersiri-siri
4. Tanda sempang digunakan apabila awalan se- diikuti oleh kata nama khas yang huruf awalnya huruf besar.
Contohnya :
 • se-Nusantara
 • se-Malaysia
 • se-Tanah Melayu
5. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama.
Contohnya :
 • anti-Rusia
 • hamba-Mu
 • kepada-Nya
 • petunjuk-Nya
 • pro-Malaysia
6. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran-an.
Contohnya :
 • tahun 50-an
 • tahun 60-an
 • tahun 70-an
7. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan awalam ke- dengan angka.
Contohnya :
 • ke-17
 • ke-100
 • ke-1519
8. Tanda sempang digunakan untuk menyatakan hubungan antara kata-kata pada rangkai kata setara tertentu atau rangka kata istilah.
Contohnya :
 •  alat pandang-dengar
 • duti anti-lambak
 • mikro-zat makanan
 • lima butir-isi peluru
 • penyesuai-ikliman
(Rujukan : Abdul Hamid Mahmood (2010:156-160). Menguasai Bahasa Melayu Tinggi)

Sekadar selingan untuk pembaca dan rakan-rakan:
"Jauhari juga yang mengenal manikam" = Hanya orang yang bijak sahaja mengetahui tentang sesuatu ilmu.

Thursday 4 April 2013

24. Aspek Fonologi - Dialek Utara

Terdapat masalah-masalah sebutan yang berlaku dalam kalangan penutur bahasa Melayu. Hal ini berlaku kerana wujudnya variasi-variasi daripada satu bahsa tertentu yang begitu kuat mempengaruhi bahasa penutur tersebut. Keadaan dialek atau variasi-variasi bahasa itu berbeza dari segi bentuk bahasa yang baku terutamanya dari segi sebutan, perbendaharaan kata dan tatabahasa.

    Dari segi sebutan bunyi-bunyi bahasa yang biasanya terseleweng daripada sebutan yang sebenar, iaitu dalam bahasa baku dapat dilihat dalam dialek-dialek negeri.

Contoh dalam dialek utara :
 1. Getaran gusi [ r ] di awal dan di tengah kata dibunyikan secara geseran lelangit lembut bersuara [ y ].
 2. Bunyi [ r ] di akhir kata digantikan dengan hentian glotis [ ? ] dan vokal al sebelum dinasalkan.
 3. Sisian [ l ] di akhir perkataan dilenyapkan dan digantikan dengan bunyi [ i ].
 4. Geseran gusi tidak bersuara [ s ] di akhir kata digantikan dengan [ h ] geseran tekak tidak bersuara. 
 5. Bunyi-bunyi vokal juga turut berubah. Umpamanya, [ a ] menjadi [ Ɛ ] dan [ u ], [ ui ].
Contoh-contoh sebutan yang kerap didengar :
 1. Ekor = Ekoq
 2. Kapal = Kapai
 3. Tulus = Tuluih
 4. Kecil = Kecik
 5. Pukul = Pukoi
 6. Ular = Ulaq
Dari segi leksikal pula ada beberapa perkataan yang tidak biasa digunakan dalam bahasa baku tetapi digunakan dalam bahasa dialek utara.
 1. Awak = Hang
 2. Mereka = Depa
 3. Sebentar = sat
 4. Apa pasal = awat 
(Rujukan : Kamaruddin Haji Husin (1999:245-246). Pengajaran Lisan : Kemahiran Mendengar dan Bertutur)
Sekadar selingan untuk pembaca dan rakan-rakan :
"Yang lama dikelek, yang baharu didukung" = Adat yang lama tetap diamalkan di samping budaya hidup yang baharu.

Wednesday 3 April 2013

23. Bahasa Putar Belit

Bahasa putar-belit ialah sejenis gaya bahasa yang digunakan untuk mengawal tingkah laku orang lain. Gaya bahasa ini mudah digunakan. Walau bagaimanapun, gaya ini senang dikesan oleh orang yang terkena 'putar'. Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk memutar belit emosi seseorang.

 1. Menimbulkan rasa bersalah = Mengatakan sesuatu yang membuatkan seseorang rasa bersalah
 2. Menimbulkan rasa berdosa = Mengungkit-ungkit kesilapan yang lalu
 3. Berdusta = Mengada-adakan cerita dan alasan supaya seseorang mengikut katanya.
 4. Memuji-muji = Pujian yang ada udang di sebalik batu
 5. Mengugut = Ancaman
    Kajian pakar psikologi mendapati, gaya bahasa putar-belit cuma boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang. Putar-belit tidak boleh mengubah sikap dan pemikiran orang tersebut. Bahasa ini juga hanya dapat mengubah tingkah laku apabila mereka berada depan mata orang itu sahaja. Orang tidak suka diri mereka diputarbelitkan. Oleh itu, mereka akan membalas putar-belit itu dengan cara mereka sendiri.

(Rujukan : Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. (2006:123-125). Kemahiran Interpersonal untuk Guru)

Sekadar selingan untuk pembaca dan rakan-rakan :
"Ada udang di sebalik batu" = Ada maksud tersembunyi di sebalik perbuatan seseorang.

Tuesday 2 April 2013

22. Kata Kerja dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa melayu

Pensyarah saya amat menitikberatkan penggunaan kata kerja yang betul dan tepat dalam sukatan pelajaran untuk membuat objektif dalam rancangan pengajaran harian. Oleh itu, saya ingin berkongsi kata kerja yang terdapat dalam sukatan pelajaran dengan maksudnya yang dirujuk dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2010).
 1. Berinteraksi = Bertindak (berhubungan secara aktif)
 2. Bersoal jawab = Bertanya jawab, berbahas, bertengkar
 3. Berbincang = Bertukar-tukar pendapat antara satu dengan yang lain mengenai sesuatu perkara yang penting
 4. Memberikan = Menyerahkan sesuatu
 5. Melaksanakan = Menjalankan (tugas, rancangan)
 6. Menyenaraikan = Menuliskan dalam bentuk daftar (mengikut bilangan)
 7. Mendengar = Menangkap (bunyi, suara) dengan telinga
 8. Menyampaikan = Memberitahukan, melaporkan
 9. Membidas = Memantul (balik)
 10. Menyatakan = Menjadikan nyata, menerangkan, menjelaskan
 11. Mencetuskan = Menimbulkan sesuatu
 12. Menghuraikan = Membentangkan, menerangkan
 13. Mengemukakan = Mengetengahkan
 14. Menggunakan = Mengambil faedah
 15. Mempertimbangkan = Memikirkan untuk membuat kesimpulan
 16. Mengesan = Meninggalkan atau memberi kesan
 17. Menjelaskan = Menerangkan (lebih lanjut)
 18. Merayu = Menyedapkan hati
 19. Mengambil = Memegang
 20. Mendapatkan = Pergi bertemu atau berjumpa
 21. Mengenal pasti = Mengetahui serta menentukan
 22. Memahami = Tahu dan mengerti benar akan sesuatu
 23. Membaca = Mengucapkan apa yang tertulis atau tercetak pada buku, papan, dll
 24. Meneliti = Memeriksa dengan cermat
 25. Membezakan = Menunjukkan atau menyatakan apa yang berbeza antara beberapa perkara
 26. Menyaring = Membersihkan sesuatu, memilih
 27. Mengolah = Mengerjakan sehingga menjadi sesuatu yang lain
 28. Mentafsirkan = Menerangkan maksud
 29. Menyemak = Mengkaji, meneliti , memeriksa
 30. Menilai = Menentukan nilai, mentaksirkan, menghargai
 31. Menyediakan = Menyiapkan, melengkapkan, mencukupkan
 32. Menentukan = Menetapkan, memastikan
 33. Menceritakan = Mengisahkan sesuatu
 34. Mengulas = Menjadikan berulas, menyambung, melanjutkan, memanjangkan
 35. Menganalisis = Melakukan analisis ke atas sesuatu (bahan, data)
 36. Membandingkan = Melihat perbezaan dan persamaan antara dua benda
 37. Menghasilkan = Mendatangkan, mencipta
 38. Membina = Mewujudkan, membentuk
 39. Menyususun = Mengatur

Sekadar selingan untuk pembaca dan rakan-rakan :
"Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit = Seseorang yang sabar dalam melakukan sesuatu, akhirnya akan berhasil juga"

Monday 1 April 2013

21. Ucapan

Kita sering kali mendengar orang memberi ucapan dalam majlis-majlis atau program-program tertentu. Saya ingin berkongsi sedikit maklumat yang diperoleh dalam buku 'Bahasa Melayu Kontekstual' berkaitan dengan ucapan.
    Ucapan merupakan satu bentuk saluran komunikasi pertuturan dan sejenis karangan berformat yang menggunakan teks bertulis sebagai landasan penyampaiannya. Menurut Sulaiman Masri (2005), ucapan ialah komunikasi sehala yang melibatkan proses pelahiran idea secara lisan yang diujarkan bedasarkan tema atau agenda majlis.
    Noresah Baharom (2002) mentakrifkan ucapan sebagai apa yang diucapkan, perkataan, syarahan, pidato, kata-kata penghargaan ataupun kata-kata yang melahirkan terima kasih. Manakala, Arshad Md Ghaus (2007) pula mendefinisikan ucapan sebagai aktiviti menyampaikan mesej kepada khalayak untuk mencapai matlamat serta melakukan tindakan yang sewajarnya.

Terdapat 4 jenis ucapan :

1. Ucapan Impromptu
 • Disampaikan secara sambil lalu
 • Tanpa menggunakan nota atau alat pandang dengar 
2. Ucapan Manuskrip
 • Membaca bahan yang disediakan 
 • Memastikan kandungan ucapannya tidak disalah tafsir
 • Khalayak menjadi jemu dan bosan
 • Tidak ada hubungan komunikasi antara penyampai dengan khalayak
3. Ucapan Memoriter
 • Disampaikan dalam majlis khas
 • Biasanya ringkas
 • Dapat menumpukan kepada apa yang disampaikan
4. Ucapan Ekstemporanas
 • Disampaikan secara spontan
 • Penyampai sudah bersedia dari sudut mental dan emosi 
 • Disampaikan tanpa melihat nota
 • Penyampai sudah merangka apa yang ingin disampaikan
 (Rujukan : Khairuddin Mohamad (Editor) (2012:211). Bahasa Melayu Kontekstual.)

Sekadar selingan untuk pembaca dan rakan-rakan :
"Indah khabar dari rupa = Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan"

Friday 29 March 2013

20. Kata Ganti Nama Diri

Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Terdapat dua jenis kata ganti nama, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga, iaitu :

1. Kata Ganti Nama Diri Pertama

    Kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Menurut Arbak Othman (1981:35), kata ganti nama tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya. Perbezaan penggunaan kata ganti nama ini bergantung kepada taraf orang yang bercakap dan orang yang dilawan cakap. 
Contohnya :
 •  Aku = digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan.
 • Saya = digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi.
2. Kata Ganti Nama Diri kedua

    Kata yang digunakan ketika kita berbual dengan seorang. Kata ganti nama ini boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak.
Contohnya:
 • Awak = digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.
 • Kalian = digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap.
3. Kata Ganti Nama Diri Ketiga

    Menurut Arbak Othman (1981:37), kata ganti nama diri ketiga adalah perkataan-perkataan yang dipakai bagi menggantikan orang yang dicakapkan yakni orang ketiga. 
Contohnya:
 • Beliau = digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru, dan pemimpin.
 • Mereka = digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. 
(Rujukan : Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra'in Shaari (2009:262-264). Semantik dan Pragmatik Bahasa melayu) 
Sekadar selingan untuk pembaca dan rakan-rakan :
 " Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi" - Dua orang atau pihak yang sama taraf atau darjat dalam adat.

Thursday 28 March 2013

19. Berita

Setiap hari kita menonton televisyen dan membaca berita yang ditulis sama ada dalam internet atau surat khabar. Tajuk berita yang ditulis mampu menarik minat kita untuk membaca berita tersebut. Ayat-ayat yang digunakan dalam penulisan berita pula ringkas dan padat mengikut urutan cerita. 

   Berita bersifat perkhabaran, laporan atau pemberitahuan laporan tentang khabar, acara-acara atau kejadian-kejadian, diterima atau disalurkan daripada sesuatu sebagai maklumat terkini, peristiwa terbaru sebagai perkara utama bagi laporan atau percakapan. 

     Laporan berita tidak mementingkan ungkapan atau konsep khusus menuntut ilmu. Tujuannya adalah untuk menyebarkan berita seluas-luasnya, mempunyai ruang yang terhad, waktu terbatas, mempunyai gaya bahasa sendiri dan ciri-ciri tertentu.

Format penulisan berita :
 1. Pengenalan
 2. Tubuh / isi
 3. Penutup  
Prinsip penulisan berita adalah berdasarkan 5W + 1H :
 1. What (apa) = apa yang berlaku?
 2. Where (di mana) = di mana berlaku?
 3. When (bila) = bila berlaku?
 4. Who (siapa) = siapa terlibat?
 5. Why (kenapa) = kenapa berlaku?
 6. How (bagaimana) = bagaimana berlaku?
(Rujukan : Khairuddin Mohamad (Editor) (2012:149/179). Bahasa Melayu Kontekstual.)
Sekadar selingan untuk pembaca dan rakan-rakan:
"Manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang" - Apabila melihat sesuatu yang baik jangan cepat diterima dan apabila melihat sesuatu yang buruk jangan cepat ditolak.